Kontakta oss: Tel: +076-3429433 Mail: charlotta@sjostenjuridik.se

Välkommen till oss!

En personlig juristbyrå i Malmö med inriktning på
humanjuridik – statligt, privat och inom civilsamhället.

Om oss

Juristbyrån Sjösten drivs av Charlotta Sjösten. Byrån är verksam inom brottmål, socialrätt och utlänningsrätt med södra Sverige och Malmö som utgångspunkt. Charlotta Sjösten tog juristexamen 2014 vid Lunds Universitet och är expert på migrationsrätt.

CV

2014- 2016 Handläggare på Migrationsverket asylprövningsenhet
2016-2018 Jurist på Skåne Stadsmission
2018-2021 Biträdande jurist på jurist- och advokatbyrå
För mig är det viktigaste förtroendet som skapas mellan mig och min klient. Jag ser verkligen till att få en personlig relation med mina klienter.

Integritetspolicy

Sjösten Juridik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålles i samband med uppdrag eller som behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till byrån, men utan att det sker kan byrån inte åta sig uppdrag eftersom nödvändig jävs- och penningtvättskontroll bl.a inte kan genomföras.
Byrån samlar inte in någon automatisk information när du besöker denna webbplats.
Byrån behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, tillvarata dina intressen, för redovisning och fakturering samt genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll.
Uppgifterna behandlas på grundval av mellan oss ingånget avtal, behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda eller bevaka dina intressen eller för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
Om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter eller bevaka din rätt, kan uppgifterna komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motpartsombud och motparter.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.
Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av byråns intresse att utveckla verksamheten.
Personuppgifter används inte i marknadsföringssyfte.
Sjösten Juridik kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i följande fall:
-Om det särskilt överenskommits mellan byrån och dig
-Om det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata eller bevaka dina rättigheter
-Om det är nödvändigt för att byrån ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, följa ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol
-Om byrån anlitat utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för byråns räkning
Du har rätt att utan kostnad begära information från Sjösten Juridik om användningen av de personuppgifter som rör dig.
Byrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller om det är möjligt få uppgifterna överförda till en tredje part
som du anvisar, enligt reglerna om dataportabilitet.
Om du är missnöjd med byråns behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilken i Sverige utgörs av Datainspektionen.
Om du avanmäler dig från eventuellt nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.
Personuppgifterna sparas hos ossi enlighet med vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.
Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera byråns verksamhet sparas under en tid om maximalt tre år efter den senaste kontakten.
Vi strävar efter all information ska vara korrekt. I det fall någon uppgift skulle vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du önskar har du rätt att ta del av de uppgifter byrån har registrerat om dig.
Lagstadgad rätt finns att begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.
Personuppgifterna sparas i enlighet med vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.
Du är alltid välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig om du har frågor rörande byråns personuppgiftsbehandling.
För ytterligare information om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) hänvisas till www.imy.se